ROC onderzoek

Als u een cultuurverandering overweegt dan is het belangrijk dat u twee zeer belangrijke vragen te stelt, om zo een nieuwe bedrijfsstrategie op te stellen:

  1. Zal met uw verandering, van medewerkers verwacht worden dat zij zich anders moeten gaan gedragen dan zij dat nu doen? En op welke manier zal dat moeten gaan gebeuren?
  2. Op welke manier kunnen medewerkers uw verandering gaan belemmeren/tegenwerken en waarom?Bij uw bedrijfscultuur is het mogelijk om een kostenraming te maken. Uw huidige situatie (werkwijze, strategieën en de daaraan gekoppelde kosten cq bedreigingen) worden tegen het licht gehouden en overzichtelijk aan u aangeboden. Bij een dergelijk onderzoek wordt weergegeven hoeveel baat het uw organisatie zal opleveren als het doorgaat in de huidige situatie of actief een ander cultuur aanneemt.

Als u besluit om van cultuur te veranderen is het vaak zo dat duidelijkheid geborgen wordt in strategie zodat u het meeste rendement kan genereren. U kiest dan immers voor een visie en strategie die voor langere tijd inzetbaar is.

Onze werkwijze
Wij brengen uw huidige businesscultuur in kaart. In nauw overleg met de organisatie worden daarna de gewenste veranderingsdoelen bepaald. Vervolgens stellen we een concreet implementatieplan op en begeleiden wij management en medewerkers bij de uitvoering van dit plan. Tot slot evalueren we het veranderingsproces om te zien of de gestelde doelen zijn gehaald en stellen we, waar nodig, een aanvullend actieplan op.

Zorgvuldige informatie en open communicatie zijn essentieel voor het slagen van elk veranderingstraject. Onrust binnen het bedrijf levert in de meeste gevallen ongewenste effecten op. Om een breed draagvlak voor verandering te creëren, begeleiden we dan ook het management bij het opstellen van een communicatieplan waarin reacties van sleutelfiguren worden betrokken. Tijdens de voortgang van het veranderingstraject voeren we periodiek evaluaties uit en stellen we het plan eventueel bij.

Resultaat
Afhankelijk van de veranderingsdoel zijn één of meer van de volgende effecten zichtbaar:

  • Een meer effectieve en efficiënte manier van samenwerking
  • Betere resultaten, zowel op individueel niveau als op afdeling- en organisatieniveau
  • Een sterkere betrokkenheid
  • Een verhoogd onderling vertrouwen
  • Open communicatie, minder verborgen agenda’s
  • Toegenomen werkplezier

Tijdens uw cultuur transitie blijven wij betrokken en bieden wij begeleiding aan leidinggevenden op verschillende niveaus, aan teams, groepen en individuen.